Skip to main content

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. Nevyhnutnou súčasťou osobného súkromia fyzických osôb sú aj osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o dotknutej fyzickej osobe, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) konkrétnu fyzickú osobu. Práve preto pristupujeme ku všetkým osobným údajom dotknutých fyzických osôb zodpovedne, prihliadajúc na ich potreby. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame dotknutým fyzickým osobám, aby sa s týmito základnými informáciami dôkladne oboznámili. V týchto informáciách sa dotknuté fyzické osoby dozvedia základným spôsobom, ako pristupujeme k ich osobným údajom, ako nás môžu kontaktovať, ak májú otázky k spracúvaniu ich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Tieto informácie sa môžu meniť v závislosti od zmien účinných právnych noriem, aktuálna verzia je vždy dostupná na našej internetovej stránke www.beton-zumpy.sk. Na podstatné zmeny upozorňujeme dotknuté fyzické osoby tým istým spôsobom, akým poskytujeme aj tieto informácie.

Žumpy – STAV s.r.o. spracúva v pozícii prevádzkovateľa osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou našej spoločnosti, (napr. prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke), budú spracúvané iba v rozsahu a za dosiahnutím účelu, pre ktorý boli touto fyzickou osobou poskytnuté. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý boli tieto údaje poskytnuté, prípadne ktoré sú právnymi predpismi prípustné.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje našej spoločnosti alebo ktorej osobné údaje sú našej spoločnosti poskytnuté z iného zdroja, má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme vhodným spôsobom pri získavaní Vašich osobných údajov alebo na nasledovných kontaktoch našej spoločnosti: +421 949 330 135

V prípade, že bude mať naša spoločnosť v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. na uzatvorenie zmluvy atď.), poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie nevyhnutné informácie podľa platnej a účinnej právnej úpravy.

Fyzická osoba vždy udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, pokiaľ majú byť na tomto základe spracúvané jej osobné údaje, vždy dobrovoľne a zrozumiteľne, a rovnako jednoducho má právo udelený súhlas odvolať, vždy však bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Naša spoločnosť informuje dotknuté fyzické osoby aj o tom, či spracúvanie jej osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb vždy len v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania a nemá záujem o tzv. „nepovinné“ osobné údaje, resp. o také osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu. Preto poskytovanie nepotrebných či nepovinných osobných údajov predstavuje pre našu spoločnosť nedôvodnú administratívnu záťaž, keďže aj takéto osobné údaje musí podľa účinnej právnej úpravy chrániť, a to aj keď ich nepotrebuje. O potrebnom rozsahu osobných údajov bude naša spoločnosť dotknuté fyzické osoby vždy včas informovať.

Naša spoločnosť má záujem spracúvať vždy len správne, aktuálne a vo vzťahu k potrebnému účelu úplné osobné údaje, preto nemôže akceptovať žiadne osobné údaje, ktoré tieto predpoklady nespĺňajú. Naša spoločnosť preto oceňuje každú odôvodnenú iniciatívu dotknutej fyzickej osoby, ktorá má za cieľ zosúladiť reálny stav jej osobných údajov s osobnými údajmi spracúvanými našou spoločnosťou, a ktorá pomáha našej spoločnosti spracúvať osobné údaje fyzických osôb v zhode s požiadavkami platnej právnej úpravy.

Naša spoločnosť vždy určuje a vymedzuje konkrétny účel, pre ktorý osobné údaje fyzickej osoby potrebuje. Pokiaľ je však tento účel určený právnymi predpismi, vyplýva z nevyhnutných zmluvných vzťahov alebo je nevyhnutný pre realizáciu verejného záujmu, potom naša spoločnosť musí spracúvať osobné údaje dotknutých fyzických osôb v určitom rozsahu, po určitý čas a určitými spôsobmi pre plnenie svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj úloh vo verejnom záujme, a z tohto dôvodu musí a bude požadovať tieto osobné údaje od dotknutých fyzických osôb (napr. od zamestnancov pre účely sociálneho či zdravotného poistenia a pod.) a dotknuté fyzické osoby musia, pokiaľ má byť požadovaný účel dosiahnutý, svoje osobné údaje v potrebnom rozsahu a na potrebný čas poskytnúť. Táto povinnosť dotknutých fyzických osôb však neobmedzuje dotknuté fyzické osoby v možnosti uplatňovať ich práva na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom, ako aj ďalšie práva priznané platnou a účinnou právnou úpravou. V prípade každého uplatnenia práv dotknutou fyzickou osobou, týkajúceho sa jej osobných údajov, je naša spoločnosť povinná vždy overiť totožnosť žiadajúcej fyzickej osoby, aby si naša spoločnosť bola nepochybne istá, že konkrétna fyzická osoba uplatňuje svoje práva len k jej vlastným osobným údajom, a že ich uplatňuje skutočne tá-ktorá fyzická osoba. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia dokladu s fotografiou k nahliadnutiu pri osobnom odovzdaní písomnej žiadosti dotknutou fyzickou osobou v našej spoločnosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od dotknutej fyzickej osoby ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia jej totožnosti. Pre najjednoduchší postup podania žiadosti s rýchlym overením totožnosti odporúčame použiť náš formulár žiadosti o uplatnenie práv, ktorý bude dostupný na tejto stránke www.beton-zumpy.sk.

Na každú žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude naša spoločnosť odpovedať v primeranej lehote, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy budeme o dôvodoch predĺženia lehoty podávateľa žiadosti informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na žiadosti dotknutých fyzických osôb odpovedáme bezplatne, ale ak by takéto žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od podávateľa žiadosti požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Každá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne s účinnými právnymi predpismi. Predtým však každej fyzickej osobe odporúčame kontaktovať kontaktnú osobu v našej spoločnosti – Vladimír Pavlík, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +421 949 330 135, ktorá je pripravená prípadné podnety vyriešiť smerom k spokojnosti dotknutých fyzických osôb.

V prípade, ak má dotknutá fyzická osoba menej ako 16 rokov, môže svoje osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom jej zákonného zástupcu.

V prípade, že bude medzi dotknutou fyzickou osobou a našou spoločnosťou dohodnutá bližšia vzájomná spolupráca, budú podmienky ochrany osobných údajov špecifikované a informované dotknutej fyzickej osobe na mieru pre konkrétny daný prípad.

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov či pripomienok nás neváhajte kontaktovať na nasledujúcom kontaktnom mieste: Vladimír Pavlík, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +421 949 330 135

PORADÍME VÁM?Betonové žumpy - Žumpy – STAV s.r.o.
Kvalitní, levné a certifikované betonové jímky a žumpy vyhotovené z materiálů nejvyšší kvality.
Kontaktní informace
Žumpy – STAV s.r.o.
Dolná Breznica 345
020 61 Dolná Breznica

IČO 51222132
DIČ 2120656384
Kde nás najdete
Provoz
Horovce, 020 62
Presná lokalita na mape

Kontakt
header-receiver +420 606 961 122
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   +420 606 961 122  

Právní informace | Blog | Všechna práva vyhrazena Copyright © 2023 | Žumpy - STAV s.r.o. Vytvořila IT FLEXI, s.r.o..